Informace pro zákonné zástupce o znovuotevření

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření kladenských mateřských škol od pondělí 25. května 2020, tedy současně s umožněním osobní přítomnosti žáků prvních stupňů základních škol. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u škol základních.

  • Účast dětí ve třídách a aktivity budou probíhat v menších skupinách cca 10 dětí.
  • V případě nedostatečné kapacity z důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a děti samoživitelek/ů a zaměstnaných rodičů.
  • Složení třídy bude neměnné a dítě tedy nebude moci přecházet do jiné třídy.
  • Vzájemný kontakt tříd bude omezený.
  • Pedagogičtí pracovníci školy budou provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
  • Nebudou probíhat žádné zájmové aktivity (kroužky).
  • V průběhu dne a aktivit dětí bude doporučeno nošení roušek (zákonní zástupci zajistí dětem 2 roušky na den).
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností stravování ve třídách či oddělení jednotlivých skupin (v případě nemožnosti splnění předepsaných hygienických standardů bude podávána studená strava).
  • Pokud děti nastoupí do mateřské školy, zákonný zástupce ztrácí nárok na ošetřovné dítěte.

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR. Bylo přislíbeno jejich zveřejnění do 30. dubna 2020.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku (dotazník byl k dispozici pouze do 7. května 2020). Tímto dotazníkem chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy. Dotazník vyplňte do 7. května 2020.

Na základě výsledků dotazníkové akce připraví naše škola organizaci školních tříd, zapojení pedagogických pracovníků do této činnosti, určí učebny a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost – čestné prohlášení je možné stáhnout zde. Podepsané čestné prohlášení se bude odevzdávat až v den nástupu do školy.

S pozdravem Jana Minářová – ředitelka