Komunikace a vady řeči

Rozvoj komunikace

Komunikací se rozumí dorozumívání, vznesení svých přání, potřeb, názorů. Vyslovení souhlasu, nesouhlasu. Dorozumívat se můžeme verbálně i neverbálně. Vždy je ale důležitý aspekt příkladu slušnosti, taktu a v případě verbálního dorozumívání spisovné formulace. Mateřská škola vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, dětí i dospělých, kteří mezi sebou hovoří v prostorách školy, i mimo ni. Snaží se o proces, založený na otevírání své duše, na partnerství, tolerantnosti, vstřícnosti a úctě. Komunikace je podmínkou učení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými subjekty výchovně vzdělávacího procesu. Pokud je správně zvolená, vytváří se důvěra, pohoda a pocit, že tady a teď budu vyslyšen a na základě hovoru se dočkám vysvětlení nebo nápravy, pochvaly, opatření.

Nabídka řečové průpravy: královského říkání s J. Černou + hru na flétnu, grafomotorických a motorických činností, pohybových aktivit

Rozvoj samostatnosti

Samostatnost je na stejné rovině jako odpovědnost. Jedno bez druhého postrádá smysl. V mateřské škole je dán prostor pro samostatnost dítěte v oblast myšlení, řešení situací, pro samostatné jednání a konání v případě rozhodnutí, tvořivosti a dovednosti, schopnosti sám o sebe, druhé pečovat, pomáhat si. Dítě má podporu a důvěru pedagoga. Ten vytváří takové podmínky pro rozvoj samostatnosti a odpovědnosti, které dítě samo vyhledává, projevuje zájem, je pro něho odměnou. Učitel je průvodce dítěte, povzbuzuje a kladně hodnotí. Podpora samostatného úsudku, respektování možností, schopností a dovedností dítěte. Využívat dítě k rozvoji odpovědnosti složitějšími úkoly procvičovat jeho zvládnutí, vždy postupovat dle možností jednotlivého dítěte. Motivovat, hodnotit a oceňovat. Využívat samostatnosti ve spolupráci s bezpečností a ochrany zdraví dítěte.

Pohodové a klidné prostředí

Aby se dítěti v mateřské škole líbilo, bylo spokojené a mělo kladné prožitky musí růst v harmonickém láskyplném prostředí, které ho ovlivňuje. Cílem našeho působení je spojit pokud možno výchovu doma – v rodině a v mateřské škole v jeden výchovně působící celek, se stejným cílem. Základním pilířem takového stavu je respektování dítěte, dospělých, vyslyšení jejich myšlenek, poznatků, zkušeností, potřeb. Naučit se vzájemně chápat, doplňovat se, jednat vždy ve prospěch klidu, pohody, dětské osobnosti. Na dítě se snažíme působit jednotně v souladu s rodinnou výchovou, na kterou je dítě zvyklé. Nešetříme pochvalou, dítě vždy vyslechneme a odpovíme mu na otázky, které ho zajímají. Všichni, kteří se starají o výchovně vzdělávací proces na škole jsou dítěti partnerem, pomocníkem, důvěrným přítelem. Jsou vstřícní, usměvaví, dobře naladěni. Odměnou jim je dětský úsměv, pohlazení a vyřčení nejkrásnější věty: „Mám tě rád.“ Podpora a názorná propagace kladného postoje k životu, a to vlastním příkladem, metodickými materiály, články z odborných časopisů – informatorium, internetu. Přijímat nové formy práce, postoje k vlastní činnosti, nebát se změn, používat získané vědomosti, zkušenosti ze seminářů, kurzů do praxe, informovat ostatní pracovníky.

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě, začněte ve třech letech

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků.

Vady řeči.doc