Roční plán

Roční plán akcí na školní rok 2020/2021

Vzhledem k hygienicko epidemiologickým podmínkám se uskuteční jen ty akce, které z našeho pohledu mají v zajištění nejmenší riziko možné nákazy. Upozorňujeme, že vyloučit zcela možnou nákazu nemůžeme, jelikož naprosté bezpečné prostředí bez možné nákazy nemůžeme zcela zajistit – např. dvoumetrové rozestupy mezi dětmi…

Většina zvolených akcí se bude uskutečňovat pouze v jednotlivých třídách. Omezíme tak kontakt dětí mezi jednotlivými třídami na minimum, ale dle provozních možností školy. Lze také předpokládat, že uvedené akce se mohou vlivem aktuální situace zrušit, nebo její podmínky změnit.

Září

10. září 2020: schůzka rodičů 1. třída – 15:15

14. září 2020: schůzka rodičů 4. třída – 15:15

15. září 2020: schůzka rodičů 3. třída – 15:15

16. září 2020: schůzka rodičů 2. třída – 15:15

22.-25. září 2020: pečení srdcových perníků

29. září 2020: oslava krále Václava

Říjen

27. října 2020: když má svátek naše vlast

6. října 2020: Prima Visus – kontrola očí

nabídka a prodej knih na Vánoce

sběr papíru, víček a hliníku

fotografování dětí

Listopad

5.-6. listopadu 2020: pečení podkoviček

10. listopadu 2020: družina svatého Martina – 9:30

Prosinec

4. prosince 2020: svátek Barborky

4. prosince 2020: Mikulášská nadílka

11. prosince 2020: oslava s Lucií

povídání nad adventním věncem

pečeme cukroví, perníčky, výstava

besídky všech tříd pro rodiče

vánoční besídka pro zaměstnance, důchodce a hosty

Leden

4. až 6. ledna 2021: Tříkrálový den

sportujeme na sněhu a stavíme sněhuláky

Únor

18. února 2021: karnevalový rej – 9:45

zoubky s paní Dandarovou

návštěva MUDr. Janečkové

sběr papíru, pet lahví, víček a hliníku

Březen

nabídka a prodej knih

návštěva knihovny

hudební koncert

schůzky rodičů

vynášení zimy

Duben

dopravní dopoledne, soutěže – na zahradě

Policie ČR a doprava

za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem – kryt a únikové cesty

fotografování dětí

26. dubna 2021: pohádka o Terezce a Matějovi – 9:00

Květen

3. května 2021: Rytířská pohádka

10.-14. května 2021: besídky maminkám – 15:15

výstavky prací – moje maminka

polodenní výlet poznáváme město

výlet – medvědárium, Sletiště, zámek, Kladno a okolí

radostný den – setkání s dětmi z 8. ZŠ

prodej knih

Červen

1. června 2021: den dětí

7. června 2021: Jak se Barborka zatoulala

8.-11. června 2021: besídka pro rodiče předškoláků

výlety po okolí

sběr papíru, víček a hliníku

rozloučení s předškoláky + disco loučení s Myšákem – rádio Relax + buřty a hry

Školní vzdělávací program „Svět na dotek“

Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů mateřské školy. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: Samostatnost, spolupráce, zvídavost, komunikace, pozorovat, zkoumat, umět přemýšlet, tvořit, hodnotit.

„Svět na dotek“ je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem. Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – svět kolem nás. Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – svět přírody. Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – svět porozumění a přátelství. Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – svět lidových tradic a zvyků náš. Program je pro dítě cestou k radosti z poznávání, smyslového vnímání, zvídavosti a novým zkušenostem.

Projektové téma

Je určeno pro rodiče, kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci. Seznam projektových témat najdete výše – vždy u daného měsíce.

Další aktivity

Labyrint Kladno: Práce s hlínou v keramické dílně.

Plavecká škola Baby Club Elma: Plavecký výcvik je pro děti 3. a 4. tříd. Rodiče přihlásí děti na plavecký kurz u třídní učitelky. Každý musí přinést potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku, které bude platné jeden rok pro všechny příležitosti sportovního vyžití dítěte, i školy v přírodě. Potvrzení k dostání u třídní učitelky od 15. září. Platba se uskuteční v měsíci září. Bližší informace na celoškolní schůzce rodičů, nástěnce školy a u třídních učitelek.

Zájmové chvilky ve škole (termíny nejsou závazné, ale předběžně plánované, vedení školy upřednostňuje akce školy před zájmovými chvilkami, které se nenahrazují):

  • Hra na sopránovou flétnu: pohádková flétnička s paní Jaroslavou Černou
  • Řečová průprava: královské říkání s řečovými asistentkami Jaroslavou Černou a Renatou Kruckou
  • Odpolední chvilky: Kreativní chvilky štětečkování s duhovou vílou
Artefiletika

Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace… Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim tvář.

Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.
Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.