ZÁPIS

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na info@mskladnovrchlickeho.cz, případně +420 720 937 062.

Všeobecné informace

Zápis dětí do kladenských mateřských škol pro školní rok 2021/2022 proběhne proběhne v souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR v distanční podobě. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné škole do datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji od 5. do 14. května 2021 do 12:00. Umožněno bude rovněž osobní podání žádosti ve škole od 10. do 12. května 2021 od 9:00 do 12:00, 13. května 2021 od 7:00 do 18:00 a 14. května 2021 od 7:00 do 17:00. Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření. Záležitosti zápisů upravuje platná školská legislativa a obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 55/17 „O školských obvodech spádových mateřských škol“. Dle této vyhlášky školský obvod každé mateřské školy tvoří celé území města Kladna. Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní vzdělávání povinné.

Forma a průběh zápisu

Na základě doporučení MŠMT ČR bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ
 1. Bez osobní účasti žadatele od 5. do 14. května 2021 do 12:00:
  1. Poštou: Zákonný zástupce vyplní prázdný tiskopis, vytiskne, vlastnoručně podepíše a společně s kopiemi dalších dokladů (viz seznam níže) odešle běžnou poštou. 
   • Adresa školy: Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337, Vrchlického 2337, 272 01 Kladno
   • Pozor! Zašlete včas kvůli doručení do určeného termínu, a to na adresu školy.
  2. Datovou schránkou: Pokud má alespoň jeden ze zákonných zástupců zřízenou datovou schránku, může zaslat žádost a kopie dalších dokladů (viz seznam níže) jejím prostřednictvím. Zprávu poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové schránky odeslána. Nezáleží, jestli má zákonný zástupce zřízen datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba.
   • ID datové schránky: 8uvkssf
   • Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem, vlastníkem, případně jednatelem společnosti.
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: Zákonný zástupce přiloží žádost a kopie dalších dokladů (viz seznam níže) jako přílohy nově vytvořeného e-mailu a odešle na e-mailovou adresu školy.
   • E-mailová adresa: info@mskladnovrchlickeho.cz
   • Pozor! Prostý e-mail bez uznávaného elektronického podpisu nestačí. Více informací o uznávaném elektronickém podpisu můžete najít např. zde.
 2. S osobní účasti žadatele od 10. do 12. května 2021 od 9:00 do 12:00, 13. května 2021 od 7:00 do 18:00 a 14. května 2021 od 7:00 do 17:00:
  1. Osobně: Zákonný zástupce žádost odevzdá v budově školy společně s kopiemi dalších dokladů (viz seznam níže). Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu) je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak nebude žádost platná a bude vyřazena. Žádosti podané či zaslané po konci termínu zápisu budou neplatné. Všechny dokumenty potřebné k zápisu najdete níže.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které je nutné k identifikaci dětí při zveřejnění seznamu přijatých dětí. Pod tímto číslem bude založen spis dítěte. Stejné číslo bude předáno (ideálně e-mailem) zákonnému zástupci, a to po řádném doručení žádosti.

Dokumenty
DALŠÍ DOKLADY NUTNÉ K ZÁPISU

Společně s žádostí je nutné dodat kopie následujících dokladů, a to nejpozději do 17. května 2021 (v opačném případě bude správní řízení přerušeno):

 • očkovací průkaz (netýká se predškoláků a dětí s odloženou školní docházkou)
 • v případě cizinců kopii povolení k pobytu na území ČR a města Kladna
 • odklady školní docházky musí doložit rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu školní docházky
 • oznámení o individuálním vzdělávání (pokud rodiče zvolí tento způsob povinného předškolního vzdělávání dítěte)
Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

Správní řízení ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, o kterém rozhoduje ředitelka školy dle kritérií, trvá 30 dní. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, a to jak na webových stránkách školy, tak vylepením na vstupních dveří mateřské školy po dobu 15 dní. Zákonný zástupce následně doloží vyplněný a potvrzený lékařem Evidenční list dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonnému zástupci písemně.

Kritéria pro přijímání dětí

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“).

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. srpna 2021 a děti s odkladem povinné školní docházky.
  • Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu (Libochovičky, Makotřasy, Zájezd, Pletený Újezd). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.
 2. Děti 4leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31. srpna 2021.
  • A to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu (Libochovičky, Makotřasy, Zájezd, Pletený Újezd). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.
 3. Děti 3leté, tj. dosáhnou-li věku 3 let do 31. srpna 2021.
  • A to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu (Libochovičky, Makotřasy, Zájezd, Pletený Újezd). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.
 4. V každé věkové skupině z těchto dětí, bude upřednostněno dítě, jehož sourozenec již navštěvuje Mateřskou školu Kladno, Vrchlického 2337.

Doplňující kritéria: Děti mladší 3 let, tj. dosáhnou-li věku 3 let od 1. září 2021, a to ze spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu a děti s trvalým pobytem mimo území statutárního města Kladna.

Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Ředitelka se řídí při rozhodování o přijetí dítěte (v případě dodání vyššího počtu žádostí nad rámec kapacity školy) hlavními kritérii ve výše uvedeném pořadí 1-4.

Další důležité informace

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole:

 • pravidelná denní docházka od 8:00 do 12:00, v době prázdnin je docházka dobrovolná
 • prokazatelné – písemné omluvy nepřítomnosti dítěte v docházce

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

 • přípravná třída základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, zahraniční škola, individuální vzdělávání
 • povinnost rodičů doložit do 31. května 2021 přijetí do jiného typu školy ředitelce spádové školy

Individuální vzdělávání v mateřské škole:

 • obsah žádosti podané do 31. května 2021 – jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, datum narození, bydliště, období kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
 • ředitelka doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
 • povinnost rodičů je dostavit se s dítětem k ověření posouzení úrovně vzdělávání
 • termín ověření určuje ředitelka školy v průběhu listopadu
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku můžete najít zde.