ZÁPIS

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol můžete najít zde.

Dokumenty ke stažení můžete najít zde v sekci Zápis.

Mateřské školy

Termín: 11. a 12. května 2023

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 11. května 2023 od 7:00 do 18:00 a v pátek 12. května 2023 od 7:00 do 17:00.

Základní školy

Termín: 21. a 22. dubna 2023

Zápis bude probíhat v pátek 21. května 2023 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 22. května 2023 od 9:00 do 12:00.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2023/2024

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí obecnou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 55/17 o školních obvodech spádových mateřských škol. Převýší-li počet Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ, přijímá ředitelka školy děti dle těchto kritérií:

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku pěti let do 31. srpna 2023 (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona) a děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádové oblasti nebo v obcích, s nimiž má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd, Makotřasy. Tento bod se týká i cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna, nebo v obcích, s nimiž má město Kladno uzavřenou smlouvu.
 2. Děti čtyřleté, dosáhnou-li věku čtyř let do 31. srpna 2023 (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti nebo v obcích, s nimiž má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd, Makotřasy.
 3. Děti tříleté, dosáhnou-li věku tří let do 31. srpna 2023 (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti nebo v obcích, s nimiž má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd, Makotřasy.
 4. V každé věkové skupině bude upřednostněno dítě, jehož sourozenec již navštěvuje MŠ Kladno, Vrchlického 2337.
 5. Ostatní děti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě školy.

Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitelka přihlédnout k závažným okolnostem.

Všeobecné informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1. září téhož roku předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dní,
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dní,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dní,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude přijato dítě tříleté a starší dítě ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
 2. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v řádné termínu zápisu. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 3. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dní nebo do 60 dní ve složitějších případech.
 4. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
  • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
  • po dobu 4 souvislých hodin denně,
  • začátek povinné doby ředitelka stanovila od 8:00.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 • Individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor je webových stránkách v sekci Dokumenty), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič obdrží pouze doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit spádové mateřské škole.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit spádové mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem povinné školní docházky.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku:

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dní školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ, ve které se jeho dítě vzdělává a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze školního vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno.

Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností s dovedností, pracovníci MŠ doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno.

MŠ ve svém školním řádu stanoví termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27-2016 Sb., o vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné MŠ.