ZÁPIS

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na info@mskladnovrchlickeho.cz, případně +420 720 937 062.

Všeobecné informace

Zápis dětí do kladenských mateřských škol pro školní rok 2020/2021 proběhne, vzhledem k mimořádným opatřením vlády proti šíření koronaviru, dle opatření MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášku je možné do školy doručit datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji. Pro podání přihlášky bez osobní účasti je stanoveno období v rozmezí od středy 6. do pátku 15. května 2020 do 12:00. V krajním případě bude dle konkrétní situace umožněno rovněž osobní podání přihlášky ve škole, a to od pondělí 11. do středy 13. května 2020 od 9:00 do 12:00, ve čtvrtek 14. května 2020 od 7:00 do 18:00 a v pátek 15. května 2020 od 7:00 do 17:00. Záležitosti zápisů upravuje platná školská legislativa a obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 55/17 „O školských obvodech spádových mateřských škol“. Dle této vyhlášky školský obvod každé mateřské školy tvoří celé území města Kladna.

Forma a průběh zápisu

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do mateřských škol bude zápis probíhat následujícím způsobem:

 • bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Žádost o přijetí je nezbytné jedním z následujících způsobů doručit škole:

 • datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail bez uznávaného elektronického podpisu nestačí) – více informací o uznávaném elektronickém podpisu můžete najít např. zde
 • poštou – registrační číslo žádosti pošleme zpět ideálně e-mailem
 • vhozením zalepené obálky označené „Zápis“ s žádostí do schránky školy (hlavní vchodové dveře – dole), po zazvonění dostanete registrační číslo žádosti
 • osobně (výjimečné případy)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem) je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak nebude žádost platná a bude vyřazena. Žádosti podané či zaslané po konci termínu zápisu budou neplatné. Všechny dokumenty potřebné k zápisu najdete níže.

Dokumenty
Podání žádosti o přijetí

Osobní podání žádosti se uskuteční s dodržením ochranných opatření (vstup jednotlivě, s rouškou, udržování rozestupů dvou metrů atd.).

V případě elektronického podání žádosti vyčkejte na odpovědní e-mail (po ukončení elektronického zápisu a jeho posouzení ředitelkou), ve kterém bude přiděleno registrační číslo žádosti, případně i upozornění na doložení např. nedoručených kopií, potvrzení atd.

Každé žádosti mateřská škola přidělí registrační číslo, které je nutné k identifikaci dětí při zveřejnění seznamu přijatých dětí. Pod tímto číslem bude založen spis dítěte. Stejné číslo bude předáno zákonnému zástupci.

Kopie dokladů nutné k zápisu

Společně s žádostí je nutné dodat kopie následujících dokladů, a to nejpozději do 15. května 2020 (v opačném případě bude správní řízení přerušeno):

 • očkovací průkaz (netýká se predškoláků a dětí s odloženou školní docházkou)
 • v případě cizinců kopii povolení k pobytu na území ČR a města Kladna
 • odklady školní docházky musí doložit rozhodnutí ředitele základní školy o odkladu školní docházky
 • oznámení o individuálním vzdělávání (pokud rodiče zvolí tento způsob povinného předškolního vzdělávání dítěte)
Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

Správní řízení ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, o kterém rozhoduje ředitelka školy dle kritérií, trvá 30 dní. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, a to jak na webových stránkách školy, tak vylepením na vstupních dveří mateřské školy po dobu 15 dní. Zákonný zástupce následně doloží vyplněný a potvrzený lékařem Evidenční list dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonnému zástupci písemně.

Kritéria pro přijímání dětí

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“).

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. srpna 2020 a děti s odkladem povinné školní docházky.
  • Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu (Libochovičky, Makotřasy, Zájezd, Pletený Újezd). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.
 2. Děti 4leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31. srpna 2020.
  • A to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu (Libochovičky, Makotřasy, Zájezd, Pletený Újezd). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.
 3. Děti 3leté, tj. dosáhnou-li věku 3 let do 31. srpna 2020.
  • A to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu (Libochovičky, Makotřasy, Zájezd, Pletený Újezd). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.
 4. V každé věkové skupině z těchto dětí, bude upřednostněno dítě, jehož sourozenec již navštěvuje Mateřskou školu Kladno, Vrchlického 2337.

Doplňující kritéria: Děti mladší 3 let, tj. dosáhnou-li věku 3 let od 1. září 2020, a to ze spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu a děti s trvalým pobytem mimo území statutárního města Kladna.

Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy. Ředitelka se řídí při rozhodování o přijetí dítěte (v případě dodání vyššího počtu žádostí nad rámec kapacity školy) hlavními kritérii ve výše uvedeném pořadí 1-4.

Další důležité informace

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole:

 • pravidelná denní docházka od 8:00 do 12:00, v době prázdnin je docházka dobrovolná
 • prokazatelné – písemné omluvy nepřítomnosti dítěte v docházce

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

 • přípravná třída základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, zahraniční škola, individuální vzdělávání
 • povinnost rodičů doložit do 31. května 2020 přijetí do jiného typu školy ředitelce spádové školy

Individuální vzdělávání v mateřské škole:

 • obsah žádosti podané do 31. května 2020 – jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, datum narození, bydliště, období kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
 • ředitelka doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
 • povinnost rodičů je dostavit se s dítětem k ověření posouzení úrovně vzdělávání
 • termín ověření určuje ředitelka školy v průběhu listopadu