ZÁPIS

Zápis děti do kladenských mateřských škol pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na čtvrtek 9. května od 7:00 do 18:00 a pátek 10. května 2024 od 7:00 do 17:00.

Záležitosti zápisu upravuje platná školská legislativa a obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 55/17 „O školských obvodech spádových mateřských škol“, dle této vyhlášky školský obvod každé školy tvoří celé území města Kladna.

Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné. Dítě, jež nebylo po zápisu v minulém roce v mateřské škole umístěno, musí pro školní rok 2024/2025 absolvovat zápis znovu.

Všechny dokumenty ke stažení můžete najít zde v sekci Zápis.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správního řízení o přijetí k PŘEDškolní docházce

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do mateřské školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení předškolní docházky.

Více informací o ochraně osobních údajů můžete najít zde.

Termín zápisu

čtvrtek 9. května od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 18:00

pátek 10. května 2024 od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00

Místo zápisu

Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337

Vrchlického 2337, 272 01 Kladno

Doklady stanovené pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

Potvrzení o řádném očkování dítěte.pdf
(od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost – netýká se dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku)

Doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
(v případě nepodrobení se očkování)

Občanský průkaz zákonného zástupce

Rodný list dítěte

Kopie dokladu o povolení k pobytu
(pouze cizinci)

Doklady stanovené pro přijetí dítěte s odkladem školní docházky

Rozhodnutí ředitele/ky základní školy
(v případě žádosti o umístění dítěte s odkladem školní docházky)

Doporučení školského poradenského zařízení
(v případě žádosti o umístění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a správní řízení

Zákonný zástupce dítěte předá vyplněnou žádost dítěte k předškolnímu vzdělávání ředitelce mateřské školy, která jí při převzetí přidělí registrační číslo.

Správní řízení ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, o kterém rozhoduje ředitelka mateřské školy dle kritérií, trvá 30 dní.

Výsledky zápisu

Rodiče budou s výsledky zápisu seznámeni na vstupních dveřích mateřské školy a na webových stránkách, a to seznamem přijatých dětí dle přidělených registračních čísel (RČ), a to po dobu 15 dní. Zveřejněním daného seznamu (RČ), kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se považují rozhodnutí o přijetí dítěte za oznámená.

Vydávání rozhodnutí o přijetí

Zákonný zástupce přijatého dítěte si následně v době zveřejnění seznamu registračních čísel přijatých dětí vyzvedne, případně vytiskne evidenční list dítěte (ke stažení zde) a doloží lékařské potvrzení (ke stažení zde) zpět do mateřské školy, a to v dohodnuté době s ředitelkou mateřské školy.

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonnému zástupci doporučeně nebo s požádáním ředitelky mateřské školy osobním předáním proti podpisu. Oceňujeme a jsme vděčni za osobní vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí dítěte, a to nejpozději od 4. června 2024, kdy bude v mateřské školy k dispozici. Mnohokrát děkujeme.

Zkušební doba přijetí dítěte

Dítě může být přijato ke zkušební době tří měsíců, kdy ředitelka může posoudit, zda dítě zvládne průběh mateřské školy po psychické a fyzické stránce, což uvede v rozhodnutí o přijetí i na seznamu uchazeče – vedle registračního čísla uchazeče.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“).

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí obecnou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 55/17 o školních obvodech spádových mateřské školy. Převýší-li počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu mateřské školy, přijímá ředitelka mateřské školy děti dle těchto kritérií:

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku pěti let do 31. srpna 2024 a děti s odkladem povinné školní docházky nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.
 2. Děti čtyřleté, tj. dosáhnou-li věku čtyř let do 31. srpna 2024, a to s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti nebo v obcích, s nimiž má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd a Makotřasy.
 3. Děti mladší čtyř let, tj. dosáhnou-li věku čtyř let a méně po 31. srpnu 2024, a to s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti nebo v obcích, s nimiž má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd a Makotřasy.
 4. V každé věkové skupině bude upřednostněno dítě, jehož sourozenec již navštěvuje Mateřskou školu Kladno, Vrchlického 2337.
 5. Ostatní děti z nespádové oblasti budou přijímány v závislosti na volné kapacitě mateřské školy.
 6. Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.
Všeobecné informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, je od 1. září téhož roku předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dní,
 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dní,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dní,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské školy v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské školy požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude přijato dítě tříleté a starší dítě ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
 2. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v řádné termínu zápisu. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 3. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dní nebo do 60 dní ve složitějších případech.
 4. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
  • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
  • po dobu 4 souvislých hodin denně,
  • začátek povinné doby ředitelka stanovila od 8:00.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 • Individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor je webových stránkách v sekci Dokumenty), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel/ka konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič obdrží pouze doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel/ka konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit spádové mateřské škole.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit spádové mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem povinné školní docházky.

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku:

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dní školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli/ce mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli/ce mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává a vyčkat do doručení oznámení řediteli/ce.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte, dále období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel/ka mateřské školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ze školního vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno.

Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností s dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno.

Mateřská škola ve svém školním řádu stanoví termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel/ka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele/ky mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27-2016 Sb., o vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.